ජස්ටින් බීබර් ඉන්දියාවට

කැනේඩියානු ගායක
ජස්ටින් බීබර් ප‍ර්ථම වරට ඉන්දියාවේ සජීවි ප‍ර්සංගයක් පැවැත්වීමට තීරණය කර
ඇති බව සඳහන් වෙයි. එය මැයි මාසයේ දී මුම්බායි හිදී පැවැත්වීමට නියමිත ඇත. ඒ
සඳහා නියමිත දින වකවානු තවමත් සඳහන් කර නොමැති අතර ඒ පිළිඹඳව ඉදිරියේදී
දැනගැනීමට හැකි බව ඔහුගේ ලේකම්වරයා පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here