රැස්වීම් තියන්නේ නම් මීටරයට ඉන්න ඕනෑ!

(200312) -- HAWALLI GOVERNORATE, March 12, 2020 (Xinhua) -- People sit with a certain distance away from each other while waiting to receive medical tests at a makeshift medical test center in Hawalli Governorate, Kuwait, March 12, 2020. TO GO WITH "Feature: Arrivals in Kuwait rush for coronavirus tests as gov't tightens precautions" (Photo by Asad/Xinhua) - -//CHINENOUVELLE_1.0902/2003121601/Credit:CHINE NOUVELLE/SIPA/2003121602 (Newscom TagID: sfphotosfour530454.jpg) [Photo via Newscom]

කොරෝනා වයිරසයත් සමඟ ඇතිව තිබෙන වර්තමාන තත්ත්වය හමුවේ එළිමහනේ හෝ ගෘහස්ථ ස්ථානයක ප‍්‍රසිද්ධ රැස්වීම් පවත්වන්නේ නම් ඒවා මීටරය දුරකින් පවත්වාගත හැකි පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාවකට සීමා කළ යුතු බව සෞඛ්‍ය අංශ නිකුත් කර ඇති උපදෙස් මාලාවේ සදහන් වේ.

වර්තමාන තත්ත්වය යටතේ ප‍්‍රසිද්ධ රැස්වීම් පැවැත්වීම දැඩි ලෙස අනුමත නොකරන නමුත්, එසේ රැස්වීම් පවත්වන්නේ නම් ඊට සහභාගිවන සියලූ දෙනා මුහණු ආවරණ පැළද සිටිය යුතු යැයිද එම උපදෙස් මාලාවේ සදහන් වේ.

සහභාගිවන සියලූ දෙනා සදහා සබන් ගා අත සේදීමට හෝ, ඇල්කොහොල් අඩංගු අත්සේදීම් කරන පහසුකම් සැලසිය යුතු වන අතර රැස්වීම් අතරතුර එකිනෙකා අතර මීටරය දුරක් පවත්වා ගතයුතු බවද සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය ප‍්‍රසිද්ධ රැස්වීම් සදහා නිකුත් කර ඇති උපදෙස් මාලාවේ සදහන් වේ.

මෙසේ උපදෙස් නිකුත්කර ඇතත් එම ප‍්‍රසිද්ධ රැස්වීම් පැවැත්විය හැකි වන්නේ රජය ඒ සදහා අවසර ලබාදීමෙන ප‍්‍රසිද්ධ බවද සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය සදහන් කරයි.