මහ බැංකුව, මහා භාණ්ඩාගාරය, රක්ෂණ සමාගම්, වාණිජ බැංකු සියල්ලම අත්‍යාවශ්‍ය සේවා ලෙස නම් කරයි!

ශ්‍රී ලංකා මහ  බැංකුව, මහා භාණ්ඩාගාරය සමගින් සියලුම වාණිජ බැංකු සහ රක්ෂණ සමාගම් අත්‍යාවශ්‍ය සේවා ලෙස නම් කොට තිබේ. ඒ අනුව ඇඳිරිනීතිය ක්‍රියාත්මක වන අවස්ථාවලද අදාළ ආයතන විවෘතව තැබිය යුතු අතර ඒ සඳහා අවම සේවක පිරිසක් සහභාගී කරගත යුතු බවටද ජනාධිපති කාර්යාලය නිකුත් කල නිවේදනයක සඳහන්…

අදාළ සම්පුර්ණ නිවේදනය පහතින්…