රණවිරු සුනිල් රත්නායක නිදහස්!

පසුගිය ආණ්ඩු කාලයේදී සිරගත කල රණවිරු සුනිල් රත්නායක මහතා නිදහස් කිරීමට රජය තීරණය කල බව වාර්තා වනවා.

ඒ සඳහා ජනාධිපතිවරයාට මෙන්ම ආරක්ෂක ලේකම් වරයාටද සිය ස්තුතිය පල කරමින් සමාජ ජාල හරහා තොරතුරු හුවමාරු වෙමින් පවතිනවා.