සිරුරු භූමදානයට ඉඩ නොදුන හොත් අනාගතයේ සියලු දෙනාට වන්දි ගෙවන්න වේවි!

පුවත්පත් සාකච්චාවක් පවත්වමින් අසාද් සාලි මහතා පැවසුවේ හමුදුරුවන් විසින් භූමදාන කිරිමට ඉඩ නොදෙන්නේ එ පිලිබද විසේසඤයන්ගෙන් පවසන කරුනු දැනගෙන දැයි පවසන ඔහු මෙසේ දිගින් දිගටම හමුදුරුවන් සහ මෙයට හරස් වන සියලුම දෙනාට අනගතයේ වන්දි ගෙවන්නට සිදුවන බවත්ය. තවද ඔහු පැවසුවේ කෙසේ හෝ භූමදානයට අවසර ගන්නා බවත්ය.