මරදාන බලා ධාවනය වන දුම්රියක ගින්නක් – මගීන් කලබල වී පැන දුවයි!

මුහුදුබඩ මාර්ගයේ මරදාන දක්වා ධාවනය වන කාර්යාලීය දුම්රියක ගිනි ගැනීමක් නිසා එම දුම්රිය තුල සිටි මගීන් කලබලයට පත් වූ බවට වාර්තා වනවා.

උදෑසන 6.50ට වාද්දූව සිට මරදාන දක්වා ධවනය වන දුම්රියක විදුලි පංකාවක් ගිනි ගැනීම නිසා ගින්න ඇතිවී ඇති අතර පසුව දුම්රියේ විදුලිය විසන්දි කොට ධාවනය කිරීමට දුම්රිය නියාමකයින් පියවර ගෙන තිබෙනවා.

මේ හේතුවෙන් මුහුදුබඩ මාර්ගයේ දුම්රිය ප්‍රමාදයක් සහිතව ධාවනය වන බවයි දුම්රිය පාලක මැදිරිය පැවසුවේ…