සියළු ඇමතිවරුන් අමාත්‍යංශවලින් ඉවත් වීමට බඩු අස් කරති..

එක්සත් ජාතික පෙරමුණ නියෝජනය කරන සියලුම කැබිනට් ඇමතිවරුන් පාහේ මේ වන විට සිය අමාත්‍යංශවලින් පුද්ගලික බඩු බාහිරාදිය ඉවත් කර ගනිමින් සිටිති.

ඔවුන්ගේ කාර්ය මණ්ඩලයන්ද මේ වන විටත් පුද්ගලික බඩු බාහිරාදිය ඉවත් කරමින් සිටින බව අමාත්‍යංශ කිහිපයකම වාර්තාකරුවන් පැවසීය.

ජනාධිපතිවරණ පරාජයෙන් පසු එජාප ප‍්‍රබලයන් කිහිප දෙනෙකුම ඇමති ධුරවලින් ඉල්ලා අස්විය.