යුද්දයෙන් මියගිය හමුදාව, කොටි ඇතුලු සියල්ලන් අපේම දරුවන්.. ඔවුන් ශ‍්‍රී ලාංකිකයන්.. VIDEO

අවුරුදු විසිනවයක් පැවති යුද්දයේදී කුමන පැත්තෙන් මිය ගිය ද ඔවුන් ශ්‍රී ලාංකික දරුවන් බවත් අපේ දූ දරුවන් බවත් මුදල් ඇමති මංගල සමරවීර මහතා සඳහන් කළේය.

දශක කිහිපයක් පැවති යුද්දයේදී උතුරු පලාතේ ජනතාව ඉතාම දුක්බර ජීවිතයක් ගත කල බවද ඔහු පැවසීය.

කොයි පාර්ශ්වය නියෝජනය කළත්, යුද්ධයෙන් මිය ගිය සෑම දරුවෙක් ම අපේ දරුවෙක්..!

කොයි පාර්ශ්වය නියෝජනය කළත්, යුද්ධයෙන් මිය ගිය සෑම දරුවෙක් ම අපේ දරුවෙක්..!

Posted by Headline News on Sunday, September 8, 2019