රටම බෝම්බ බියෙන්.. හෙට අනිද්දා පාසැල් වහයි.. බස් රථවල පාර්සල් ගෙනයාම තහනම්..

හෙට හා අනිද්දා දිනවල රට පුරා සියළු පාසැල් වසා තබන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය නිවේදනය කරයි.

අද දිනයේ රට පුරා ස්තාන කිහිපයක ඇති වූ බෝම්බ පිපිරීම් හේතුවෙන් මෙම පියවර ගෙන තිබේ.

මේ අතර ඇතිව තිබෙන තත්වය මත බස් රථ තුල පාර්සල් ගෙන යාම තහනම් කර ඇත.