කොළඹ බෝම්බ පිපිරීමක් 10ක් මරුට [photo]

කොළඹ පිපිරීමක් සිදුවී ඇති අතර දැනට 10 ක් මරුනුවට පත්ව ඇති බවට නිල නොලත් වාර්තා සාදහන් කරය . වැඩි විස්තර සදහා රැදී සිටින්න.කොළඹ කිංස්බරි හෝටලය අසළ දමා ගිය බෝම්බයක් සහ මරදාන ලැගුම්හළක් අසළ බෝම්බ දෙකක් පුපුරා ගොස් ඇතැයි වාර්තා වේ.