වොන්ඩර් වුමන් ලෙසින් පිළිකා රෝහලට.

මාර්වෙල් සමාගම විසින් නිර්මාණය කරනු ලැබූ ‘වොන්ඩර් වුමන්’ චිත්‍රපටයේ ප්‍රධාන නිළි ගාල් ගැඩොට් ළමා රෝහලක් වෙත ගොස් තිබෙනවා.

ඒ ‘වොන්ඩර් වුමන්’ ලෙස සැරසියි. රෝගී තත්ත්වයෙන් පසුවන ළමුන්ගේ දුක සැප බැලීමට අැය මෙලෙස පැමිණීම පිළිබඳව බොහෝ දෙනාගේ පැසසුමට ලක්ව තිබෙනවා.