ඉන්ධන තවත් රුපියල් 07කින් වැඩි කල යුතුයි.. නැතොත් පාඩුයි..

ලංකා ඛණිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ පාඩුව පියවා ගැනීමට නම් ඉන්දන මිල තවත් රුපියල් 07කින් ඉහල දැමිය යුතු යයි ඛණිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යංශය පවසයි.

භූමිතෙල් ලීටරයක් රුපියල් 70ට විකිණීම නිසා දැනටමත් සංස්ථාවට විශාල අලාබයක් සිදු වන බවද සදහන්ය.

ලංකා සි නිව්ස්