චිචී‘ උපන්දිනය සැමරූ හැටි -[Photos]

චිචී‘ උපන්දිනය සැමරූ හැටි -[Photos]

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ බාල පුතණුවන් වන රෝහිත රාජපක්ෂගේ උපන්දිනය ඊයේ (14) සමරණු ලැබුවා. මේ අවස්ථාවට ඔහුගේ පවුගේ අය සහ හිතවතුන්, පෙම්වතිය ඇතුළු පිරිසක් සහභාගී වී සිටියා