පුටින් රුසියාවේ ජනාධිපති ලෙස නැවතත්

ව්ලැඩ්මීර් පුටින් රුසියාවේ ජනාධිපති ලෙස නැවතත් 75% ඉක්මවූ රුසියානු ජනතාවගේ කැමැත්තෙන් ඔවුනගේ නායකයා ලෙස තේරී පත්විය. බොරිස් යෙල්ට්සින් 1991–1999 වසර 8, දින 174 ව්ලැඩ්මීර් පුටින් (1 සහ 2 ධුර කාලය) 1999–2008 වසර 8, දින 128 ඩිමිට්‍රි මෙද්වෙදෙව් 2008–2012 වසර 4, දින 0 ව්ලැඩ්මීර් පුටින් (3 සහ 4 ධුර කාලය) 2012 සිට

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here