‘ඇවටාර් 2’ පටන් ගන්නවාලු

ජේම්ස් කැමරන් විසින් අධ්යක්ෂණය කරනු ලැබූ ඇවටාර් චිත්රපටියේ දෙවැනි කොටසේ 
වැඩකටයුතු අගෝස්තු මාසයේ ආරම්භ කරන බවට සඳහන් වේ.2009 වර්ෂයේදි එළිදැක්වූ 
ඇවටාර් චිත්රපටියේ දෙවැන්න 2018 වර්ෂයේ දී එළිදැක්වීමට නියමිතය.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here