විදුලිබල මණ්ඩලේ කෝටි 8000 ජරමරයක්

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය පෞද්ගලික අංශයෙන් විදුලිය මිලදී ගැනීම සඳහා කිසිදු විගණනයකින් තොරව වසරකට කෝටි 8000 පමණ මුදලක් ගෙවීම මඟින් බරපතළ ලෙස රටේ මූල්‍ය රෙගුලාසි උල්ලංඝනය කර ඇතැයි මහජන උපයෝගිතා කොමිසමට පැමිණිලි ගණනාවක් ලැබී තිබේ.රජයේ මුදල් නිතීය අනුව මෙම දැවැන්ත ගෙවිම් වගණකාධිපතිවරයාගේ විගණනයට ලක්විය යුතු වුවද පසුගිය කාලය පුරාම මෙම ගනුදෙනු විගණනයට ඉදිරිපත් නොකිරිම සැක කටයුතු බවද පෙනී යයී.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here