කුකුළේ ගඟ වාන් දොරටු යළි විවෘතයි! අවධානයෙන් සිටින්න

පවතින අධික වැසි තත්වය හේතුවෙන් කුකුළේ ගඟ ජලාශයේ  වාන් දොරටු විවෘත කර තිබෙනවා.

ඒ හේතුවෙන් අගලවත්ත බුලත්සිංහල ඉංගිරිය සහ මදුරාවල ප්‍රදේශවල පහත්බිම් ආශ්‍රිතව ජීවත්වන ජනතාව අවධානයෙන් සිටින ලෙස දැනුම් දෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here