‘ඇවටාර් 2’ පටන් ගන්නවාලු

0
ජේම්ස් කැමරන් විසින් අධ්යක්ෂණය කරනු ලැබූ ඇවටාර් චිත්රපටියේ දෙවැනි කොටසේ 
වැඩකටයුතු අගෝස්තු මාසයේ ආරම්භ කරන බවට සඳහන් වේ.2009 වර්ෂයේදි එළිදැක්වූ 
ඇවටාර් චිත්රපටියේ දෙවැන්න 2018 වර්ෂයේ දී එළිදැක්වීමට නියමිතය.

 
Facebook Comments